Prawo spółek – Łódź

Kancelaria Adwokacka Mateusz Budziarek świadczy pomoc prawną w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek. Zapewniamy również profesjonalne doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o prawo spółek, Łódź jest jednym z wielu miast, w których Adwokat Mateusz Budziarek świadczy usługi prawne. Obsługa prawna dla firm to oferta skierowana do przedsiębiorców i instytucji szukających pomocy z zakresu prawa spółek.

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Czym jest prawo spółek?

Prawo spółek to regulacja prawna obejmująca zasady działania i funkcjonowania podmiotów zorganizowanych w formie spółek osobowych lub spółek kapitałowych. Niektórzy autorzy zaliczają do prawa spółek także regulację dotyczącą spółki cywilnej, niemniej jednak podkreślić już w tym miejscu trzeba, że spółka cywilna jest umową szczegółowo opisaną w Kodeksie cywilnym, a nie odrębnym podmiotem prawnym. Omawiany zbiór przepisów reguluje między innymi tworzenie, zasady funkcjonowania i likwidację spółek. Nadto określa źródła finansowania oraz kwestie dotyczące zarządu.

Istnieje wiele źródeł regulujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek, a najważniejsze z nich to:

  • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe,
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawa z dnia 20 sierpnia 2003 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakie rodzaje spółek wyróżniamy?

W pierwszej kolejności należy dokonać rozróżnienia pomiędzy spółką cywilną a spółkami, które uregulowane zostały w Kodeksie spółek handlowych. 

Spółka cywilna jest to umowa, którą została uregulowana w art. 860 k.c. i nast. Zgodnie z definicją legalną określoną w art. 860 § 1 k.c. przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Powyższe oznacza, że pomiędzy wspólnikami występuje stosunek obligacyjny, ale nie wywołuje on skutki w postaci powstania odrębnego podmiotu. To z kolei prowadzi do wniosku, że spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, zdolności sądowej, czy zdolności restrukturyzacyjnej lub upadłościowej.

Spółka handlowe to te, które zostały opisane przez ustawodawcę w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z art. 3 k.s.h. przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Kodeks rozróżnia dwie kategorii spółek, tj. spółki osobowe i kapitałowe. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Art. 8 § 1 k.s.h. nadaje spółkom osobowym zdolność prawną, przez co kwalifikuje tę kategorię podmiotów jako jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 § 1 k.c. Z kolei spółki kapitałowe funkcjonują w obrocie jako osoby prawne i uzyskują osobowość prawną z chwilą ich wpisu do rejestru. Decydującym czynnikiem dla jej utworzenia jest kapitał. Minimalny kapitał zakładowy potrzebny do utworzenia takiej spółki to 5 000 zł w przypadku spółki z o.o. i 100 000 zł w przypadku spółki akcyjnej. Dodać trzeba, że w przypadku zawiązania prostej spółki akcyjnej jej kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 zł.

Mając na względzie dotychczasowy wywód, warto podsumować go w ramach prostej tabeli poniżej:

Spółka Rodzaj spółki Osobowość prawna
spółka jawna (sp. j.) osobowa jednostka organizacyjna
spółka partnerska (sp. p.) osobowa jednostka organizacyjna
spółka komandytowa (sp. k.) osobowa jednostka organizacyjna
spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) osobowa jednostka organizacyjna
spółka akcyjna (S.A.) kapitałowa osoba prawna
prosta spółka akcyjna (PSA) kapitałowa osoba prawna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) kapitałowa osoba prawna

Jak wybrać odpowiedni rodzaj spółki?

Forma prowadzenia działalności ma wpływ między innymi na zakres obowiązków i odpowiedzialności osobistej wspólników za zaciągane przez spółkę zobowiązania. Podczas wybierania rodzaju spółki należy wziąć przede wszystkim pod uwagę kwestie związane z odpowiedzialnością majątkową wspólników. Nie mniejsze znaczenia będą miały także zagadnienia osobowe, a więc kwestie związane z liczbą wspólników, czy posiadanym przez nich kapitałem. Nadto uwzględnić trzeba także problemy związane z księgowością i rachunkowością.

Odpowiednio dobrany rodzaj spółki zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie w obrocie, a w swym ostatecznym rozrachunku może prowadzić nawet do zwiększenia rentowności spółki, czy uniknięcia ponoszenia nadmiernych kosztów. Kancelaria Adwokacka, której siedzibą jest Łódź, przeanalizuje potrzeby Klienta i pomoże wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności. Prawo spółek leży w zakresie specjalizacji Kancelarii, która od wielu lat doradza przedsiębiorcom w zakresie zakładania działalności gospodarczej. 

 

Na czym polega przekształcanie spółek?

Przekształcenie spółki jest procesem polegającym na zmianie jej formy prawnej. Przekształceniom ulegają wszelkie spółki, co oznacza, że można przekształcić spółki osobowe w inne spółki osobowe lub kapitałowe, spółki kapitałowe w inne spółki kapitałowe lub osobowe. Przekształceniu w spółkę handlową może podlegać także spółka cywilna. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Obsługa prawna spółek – Łódź i cała Polska

Kancelaria pomaga we wszystkich sprawach związanych z obsługą spółek, w których może przydać się adwokat. Łódź to siedziba Kancelarii Adwokackiej Mateusz Budziarek, lecz nasze usługi prawne kierujemy do Klientów z całej Polski. Zajmujemy się doradztwem w wyborze odpowiedniej formy działalności, zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją spółek. Oczywiście Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną w kwestiach związanych z bieżącą działalnością operacyjną podmiotu. 

Zapewnienie obsługi prawnej dla spółek daje pewne poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi Kancelarii Adwokackiej mogą dawać zabezpieczenie kwestii prawnych, w tym prawidłowości formalnej funkcjonowania spółki. Nie bez znaczenia pozostaje także zagadnienie związane z bieżącym analizowaniem umów, czy prowadzeniem procesów zmierzających do windykacji długu. Na współpracę z Kancelarią warto zdecydować się już na etapie tworzenia spółki, by mieć pewność, że wybrana forma działalności jest najlepszą możliwą decyzją.