Kancelaria prawna – prawo cywilne

Prawo cywilne to szeroka dziedzina, w której zakres wchodzi wiele różnorodnych zagadnień. 

Adwokat udzieli wsparcia w każdym z obszarów, w zależności od tego, czego dotyczy sprawa. 

Prawo cywilne dla przedsiębiorców

Kwestie związane z prawem cywilnym są postrzegane przede wszystkim przez pryzmat zagadnień życia codziennego, jak choćby zawieranie umów w drobnych bieżących sprawach. Słusznie kojarzone jest ono również z prawem rodzinnym i prawem spadkowym. 

Zakres tej gałęzi prawa jest jednak znacznie szerszy i bardzo często obejmuje również problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

Prawo cywilne obejmuje bowiem także:

 • prawo zobowiązań,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo własności intelektualnej (prawo autorskie i prawo własności przemysłowej) 
 • prawo gospodarcze (w tym prawo handlowe),
 • elementy prawa spółdzielczego.

Adwokat pomoże zatem w sprawach dotyczących prowadzenia działalności, a zakres jego działań może być bardzo szeroki. Doradztwo w każdym z wymienionym obszarów może okazać się bardzo pomocne, niezależnie od wielkości i specyfiki działania danego przedsiębiorstwa. 

Liczba problemów, z jakimi na co dzień spotykają się Przedsiębiorcy, jest znacząca. Profesjonalna pomoc prawa jest zatem niezwykle pomocna w każdej wątpliwej, czy spornej kwestii wchodzącej w zakres prawa cywilnego. 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego – wsparcie adwokata

W Kancelarii można uzyskać pomoc prawną w każdej sprawie wchodzącej w zakres prawa cywilnego. Dziedzina ta jest bardzo szeroka, dlatego zagadnienia – jakie obejmuje – mają zróżnicowany charakter. 

Kancelaria prowadzi zarówno sprawy o zapłatę, jak i sprawy spadkowe, czy na przykład dotyczące zasiedzenia nieruchomości. 

Pomoc prawnika, który jest wyspecjalizowany w prawie cywilnym, a do tego może bezstronnie spojrzeć na dane zagadnienie, jest bardzo ważna. Pozwoli uniknąć pochopnego działania, o które nie jest trudno, jeśli nie ma się wystarczającej wiedzy prawniczej. 

Ze wsparcia Kancelarii Adwokackiej Mateusza Budziarka mogą skorzystać Przedsiębiorcy i Przedstawiciele Instytucji o dowolnym profilu działalności.

Kancelaria prowadzi następujące czynności z zakresu prawa cywilnego: 

 • sporządzanie projektów umów oraz ich opiniowanie, negocjowanie treści kontraktu
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • sprawy windykacyjne
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności deliktowej (odszkodowania za szkody na osobie i na mieniu, wypadki drogowe, błędy medyczne, zawalenie się budowli lub jej części, odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa, itp.)
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • w obszarze prawa rzeczowego (nabycie i utrata prawa własności, zasiedzenie, ochrona własności, ustanowienie i zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe i osobiste, służebność przesyłu, posiadanie)
 • sprawy spadkowe (dziedziczenie, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku),
 • sprawy rodzinne (rozwód i separacja, małżeńskie ustroje majątkowe, dział majątku dorobkowego małżonków, alimenty, opieka nad dzieckiem)
 • sprawy z zakresu stosunku pracy (odpowiedzialność z tytułu wypadków przy pracy, odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników)

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Adwokat sprawy cywilne Łódź i cała Polska

PRAWO CYWILNE – PROFESJONALNA I RZETELNA POMOC PRAWNA

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka oferuje pełne wsparcie w zakresie prawa cywilnego. Adwokat Mateusz Budziarek i jego współpracownicy świadczą kompleksowe doradztwo, reprezentując Klientów przed Sądami oraz w postępowaniach poza salą sądową. Kancelaria udziela porad prawnych, opiniuje treść dokumentów, oferuje pomoc w sporządzeniu ich projektów oraz w negocjowaniu warunków kontraktów. Jeśli chodzi o wszelkie usługi prawnicze, Łódź nie jest jedynym miastem, na którego terenie są świadczone zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Pomoc Adwokata Mateusza Budziarka i jego współpracowników jest bowiem udzielana na terenie całej Polski, a nawet za jej granicami.

Czym zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka?

Szczególny charakter prawa cywilnego wynika z faktu, że obszary, które ono obejmuje, dotyczą zagadnień życia codziennego. Zawieranie umów, uzyskiwanie odszkodowań lub zadośćuczynień, rozwody czy spadki, to tylko przykładowe elementy naszej codzienności – prywatnej i zawodowej – kontrolowane przepisami prawa cywilnego. Ta niezwykle szeroka dziedzina obejmuje kilka działów, takich jak:

 • regulacje ogóle dotyczące podmiotów prawa cywilnego – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie, prawa podmiotowe, dobra osobiste, oświadczenia woli i ich składanie, status przedsiębiorcy i konsumenta;
 • odpowiedzialność deliktowa – dotyczy kwestii naprawienia szkody na osobie i na mieniu, wypadków drogowych, błędów medycznych, zawalenia się budowli lub jej części, odpowiedzialności za ruch przedsiębiorstwa, itp.;
 • prawo zobowiązań – zawieranie umów i ich wykonywanie, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu;
 • prawo rzeczowe – określa sposoby nabycia i utraty prawa własności, a także odnosi się do problemu zasiedzenia ruchomości i nieruchomości, ochrony własności, ustanowienia i zniesienia współwłasności, służebności gruntowych i osobistych, służebności przesyłu, czy posiadania,
 • prawo rodzinne – określające stosunki prawno-rodzinne w tym zagadnienia rozwodu i separacji, małżeńskich ustrojów majątkowych, działu majątku dorobkowego małżonków, alimentów, opieki nad dzieckiem,
 • prawo spadkowe – regulujące dziedziczenia określonych praw po zmarłych dział spadku, prawo do zachowku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku.

Kancelaria Adwokacka jest do Państwa dyspozycji udzielając pomocy prawnej w Łodzi i w całej Polsce

Z pomocy Adwokata w sprawach cywilnych w Łodzi – podobnie jak wielu innych polskich miastach – korzystają zarówno Przedsiębiorcy, jak i Klienci indywidualni. Warto mieć na uwadze, że sprawy dotyczące naprawienia szkody, sprawy rozwodowe, czy spadkowe wywołują wśród stron wiele emocji. W takim przypadku, wsparcie prawnika z doświadczeniem, umiejącego spojrzeć na sprawę obiektywnie, jest bezcenne. Pozwala bowiem uniknąć błędów, o które nietrudno, biorąc pod uwagę nieznajomość poszczególnych przepisów, czy niuansów przez osobę bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy prawniczej.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Łodzi oferuje usługi prawne, obejmujące m.in.:

 • porady, analizy oraz opinie prawne;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, co uwzględnia sporządzanie pism procesowych: pozwów, wniosków, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia;,
 • sporządzanie pism w toku postępowania przedsądowego, w tym oświadczeń woli związanych z wiążącymi stosunkami cywilnoprawnymi, czy wezwań do zapłaty,;
 • udział w negocjacjach lub mediacjach między stronami sporu,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
 • opracowywanie oraz opiniowanie wzorów umów cywilnoprawnych.

Adw. Mateusz Budziarek

Sprawy cywilne Łódź i cała Polska– warto skorzystać z pomocy Adwokata

Nie chcąc narazić się na negatywne konsekwencje, które mogą wyniknąć z wiążących stosunków prawnych, warto powierzać sprawy objęte regulacją prawa cywilnego Adwokatowi. Skomplikowana materia tego rodzaju stosunków wymaga doskonałej znajomości aktualnych unormowań prawnych, zapatrywań doktryny i judykatury oraz odpowiedniego doświadczenia w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych i pozasądowych. Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka służy Państwu pomocą we wszystkich sprawach opisanych wcześniej.

Pomoc w sporządzaniu umów – Łódź i cała Polska

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii Adwokackiej adwokata Mateusza Budziarka, jest przygotowywanie wzorów umów oraz innych dokumentów związanych ze stosunkami kontraktowymi. W ramach obsługi osób prywatnych i przedsiębiorców Kancelaria zajmuje się oczywiście również opiniowaniem umów i jednocześnie służywsparciem przy negocjowaniu ich warunków, zawsze uwzględniając najszerzej pojęty interes Klienta.

Rozwody i alimenty, sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem w Łodzi i całej Polsce

Postępowania rozwodowe oraz dotyczące opieki nad dzieckiem i alimentów są niewątpliwie jednymi z najtrudniejszych, nie tylko ze względu na stopień złożoności materii faktycznej, z którą ma do czynienia prawnik, ale również z uwagi na silny ładunek emocjonalny, jaki niosą ze sobą tego rodzaju sprawy. Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego są czasochłonne, stąd też zachodzi stała potrzeba baczenia na dobro Klienta lub osoby uprawnionej – dziecka. W toku postępowań dotyczących opieki nad dzieckiem, to właśnie ono pozostaje w centrum uwagi przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez Kancelarię Adwokacką, zaś w ramach procesów o zapłatę alimentów pomoc skupia się na ustaleniu rzeczywistych uzasadnionych kosztów utrzymania uprawnionego oraz prawidłowego stwierdzenia faktycznej sytuacji materialnej strony zobowiązanej.

Podział majątku dorobkowego małżonków

Podział majątku możliwy jest w momencie ustania wspólności majątkowej małżonków, powstającej, co do zasady, w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Wspólnota ustaje w momencie śmierci jednego ze współmałżonków, rozwodu lub separacji, ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej, bądź ogłoszenia upadłości lub ubezwłasnowolnienia jednego ze współmałżonków. Na gruncie spraw o podział majątku, adwokat Mateusz Budziarek i jego współpracownicy udzielają Klientom pełnego wsparcia. Jeśli Państwa priorytet stanowi kompleksowa pomoc prawna w tym zakresie, Łódź nie jest jedynym miastem, na którego terenie Kancelaria świadczy zarówno doradztwo, pomoc w negocjacjach o podział majątku, jak i reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym.

Sprawy spadkowe

Kolejną z dziedzin prawa cywilnego, w ramach którego Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka udziela Klientom pełnego wsparcia jest prawo spadkowe. Reguluje ono sposoby rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci, zasady dziedziczenia oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadek należy rozumieć jako ogół praw, ale także obowiązków majątkowych osoby zmarłej, które w chwili jej śmierci przechodzą na osoby upoważnione z mocy prawa. Choć problematyka prawa spadkowego jest skomplikowana i złożona, na potrzeby przedstawianych wyjaśnień warto zauważyć, że mającym decydujący wpływ na sposób dziedziczenia majątku jest fakt, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament (dziedziczenie testamentowe), czy też tego nie uczynił (dziedziczenie ustawowe).

W sprawach spadkowych adwokat Mateusz Budziarek oraz jego współpracownicy udzielają konsultacji oraz porad, sporządzając jednocześnie pisma procesowe: wnioski, pozwy, odpowiedzi, środki zaskarżenia. Usługi Kancelarii obejmują oczywiście reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Sądem, a także wsparcie w negocjacjach oraz ustalanie strategii procesowych. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w ramach prawa spadkowego może odbywać się wiele różnych postępowań sądowych. Prowadzone w tym zakresie sprawy cywilne to m.in.: postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, czy o zapłatę zachowku.

Adwokat sprawy cywilne – Łódź, okolice i cała Polska

Przywołane powyżej przykłady to niejedyne obszary, w których Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka wspiera Klientów z Łodzi i z całej Polski, w postępowaniach sądowych lub pozasądowych. Przepisy prawa cywilnego regulują bardzo wiele aspektów codziennego życia. Świadome lub nieświadome naruszanie stosunków cywilnoprawnych może grozić negatywnymi konsekwencjami – najczęściej majątkowymi. Właśnie dlatego warto skorzystać z porady prawnej lub pomocy Adwokata w sytuacji braku pewności co do przysługujących praw lub obowiązków. Wsparcie renomowanej Kancelarii Adwokackiej przyda się również z uwagi na złożony charakter wielu zagadnień prawa cywilnego. Bowiem Adwokat potrafi spojrzeć na każdą sprawę z dystansem, skupiając się wyłącznie na jej prawnych aspektach oraz na wypracowaniu rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia Klienta.

Adw. Mateusz Budziarek