Upadłość przedsiębiorstwa – Łódź: kiedy warto ją ogłosić?

Ogłoszenie upadłości jest postrzegane jako rozwiązanie ostateczne, gdy inne działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Warto jednak wiedzieć, że prawo upadłościowe chroni dłużnika przed odpowiedzialnością majątkową, osobistą, a czasami nawet karną. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może więc być skutecznym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. 

Upadłość firmy – Łódź. Kto może się o nią ubiegać?

Postępowanie upadłościowe zgodnie z przepisami jest  zarezerwowane dla określonych podmiotów. O ogłoszenie upadłości firmy mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i  spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Upadłość może ogłosić również osoba fizyczna, jednak wówczas mają zastosowanie przepisy szczególne ustawy. Takie postępowanie, czyli upadłość konsumencka, jest znacznie uproszczone. 

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Kiedy można ogłosić upadłość?

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości, którą przewiduje prawo upadłościowe, jest niewypłacalność. O podmiocie niewypłacalnym można mówić w razie spełnienia jednej z dwóch przesłanek, tj.

  • Utraty zdolności płatniczej – obiektywny brak możliwości wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (przesłanka ma charakter uniwersalny i odnosi się do wszystkich podmiotów). Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
  • Nadmierne zadłużenie – przewaga zobowiązań nad majątkiem (ma charakter uzupełniający i odnosi się tylko do określonych jednostek organizacyjnych). Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie

Istotnym zadaniem adwokata, do którego przedsiębiorca zgłasza się po pomoc, jest zatem uchwycenie momentu, w którym podmiot będzie traktowany jako niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy. 

Niezłożenie wniosku o upadłość – jakie konsekwencje czekają przedsiębiorcę?

Warto wiedzieć, że brak ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami, m.in. dla jego zarządu. Zaniechanie takiego działania może spowodować odpowiedzialność karną i cywilną przedsiębiorcy lub członków organu odpowiadających za sprawy danego podmiotu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości – jak go złożyć?

Instytucją, do której składa się taki wniosek, jest sąd upadłościowy. Rozpatruje on, czy istnieją przesłanki do wszczęcia postępowania w przypadku danego przedsiębiorstwa. Przepisy regulują, jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku o ogłoszenie upadłości. Określają także, jakie załączniki należy do niego dołączyć. 

Sporządzenie stosownego wniosku i zebranie potrzebnej dokumentacji mogą więc stanowić trudność dla osób bez wiedzy prawniczej. Dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która przygotuje wniosek zgodnie z obowiązującymi zasadami i doradzi, jakie kroki należy podjąć w następnej kolejności.

Upadłość – Łódź – czy wsparcie prawnika jest potrzebne?

Postępowanie upadłościowe to skomplikowana procedura, która bez wsparcia prawnika może być dla firmy bardzo trudna lub niemożliwa do przejścia. 

Skorzystanie z pomocy specjalisty to zatem polecane rozwiązanie. Doradca wskaże, jakie są skutki ogłoszenia upadłości, wesprze podczas tworzenia planu spłaty i będzie do stałej dyspozycji podczas toczącego się postępowania.