Obsługa prawna przedsiębiorstw: Łódź – wsparcie dla firmy

Obsługa przedsiębiorców (sektor B2B) to jedna z usług, którą oferuje prowadzona przez Mateusza Budziarka Kancelaria Adwokacka w Łodzi. Wsparcie prawnika może być przydatne na wielu etapach prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy chodzi o firmę jednoosobową, czy przedstawicielstwo dużej korporacji.

Obsługa firm – stała i doraźna

Korzystanie z obsługi prawnej może mieć charakter stały lub jednorazowy. W obu przypadkach doradztwo prawne może pomóc lepiej zarządzać firmą i uniknąć błędów, pomyłek czy spornych sytuacji z kontrahentami. 

Kompleksowa obsługa prawna firm: Łódź – szeroki zakres usług

Obsługa prawna przedsiębiorców może przyjmować formę stałą. Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają przedstawiciele dużych spółek i korporacji, choć nie jest to regułą. Wsparcie prawnika może być przydatne niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i branży, w jakiej działa. 

Wybierając kompleksową obsługę prawną firmy, można liczyć na:

 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej, 
 • sporządzenie opinii prawnych i analiz,
 • doradztwo prawne,
 • weryfikację umów handlowych,
 • wsparcie procesu negocjacyjnego.

W obszarze działań Kancelarii leży także windykacja należności i wsparcie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji i upadłości. 

Specjalizacją Kancelarii jest prawo handlowe i prawo podatkowe. Z tego powodu Klient ma pewność, że korzysta z pomocy osób, które doskonale orientują się w aktualnych przepisach i potrafią zastosować je w praktyce.

Doraźna obsługa prawna przedsiębiorstwa: Łódź – porady i reprezentacja

Z wszystkich wymienionych powyżej usług można również skorzystać doraźnie, czyli nie wybierając stałej obsługi prawnej swojej firmy. Jeśli przedsiębiorca znalazł się w trudnej sytuacji lub potrzebuje pomocy w przeanalizowaniu umowy z kontrahentem, może zasięgnąć opinii prawnika w formie jednorazowej porady. 

 • Kancelaria działa na rzecz przedsiębiorców z wielu branż i prowadzących firmy o różnej strukturze, wielkości i formie prawnej. 
 • Zespół Kancelarii zajmuje się zarówno kwestiami podatkowymi, jak i wchodzącymi w zakres prawa handlowego i prawa pracy.
 • Kancelaria oferuje wsparcie we wszelkich sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

Nie trzeba korzystać ze stałej obsługi prawnej, by uzyskać profesjonalną pomoc.

Obsługa prawna firm – dlaczego warto z niej korzystać?

Kompleksowa obsługa prawna firm umożliwia przedsiębiorcom zasięgnięcie opinii specjalisty w kwestiach budzących wątpliwości. To także wsparcie w sprawach podatkowych, które bardzo często bywają skomplikowane, nawet jeśli chodzi o niewielkie przedsiębiorstwo.

Wsparcie prawnika jest także nieocenione, jeśli doszło do sytuacji spornej – z kontrahentem, partnerem biznesowym czy pracownikiem. Pomoc prawna daje szansę na szybsze i mniej kosztowne zakończenie sporu z korzyścią dla klienta. 

Zakres działań Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Budziarka w obrębie obsługi prawnej firm:

 • sporządzanie projektów umów oraz ich opiniowanie, negocjowanie treści kontraktu
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • sprawy windykacyjne
 • sprawy korporacyjne (zgromadzenia wspólników, stwierdzenie niezgodności lub uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, odpowiedzialność za długi osób prawnych i ułomnych osób prawnych, rozwiązanie spółki, fuzje spółek, podział spółek);
 • upadłość i restrukturyzacja
 • podatki i daniny publiczne (obowiązek podatkowy, określenie wysokości zobowiązania podatkowego, przedawnienie zobowiązania podatkowego, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych)
 • odpowiedzialność karna i karno-skarbowa przedsiębiorców (m.in. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – szkoda w obrocie gosp., łapownictwo, oszustwa kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli; przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; przestępstwa skarbowe);
 • RODO
 • emisja papierów wartościowych oraz obrót papierami wartościowymi
 • sprawy z zakresu prawa pracy (nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność pracownika)
 • mienie przedsiębiorców
 • sprawy administracyjne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Obsługa prawna przedsiębiorstw Łódź i cała Polska

Wsparcie prawne dla wszystkich przedsiębiorstw Łódź

Swobodne funkcjonowanie firmy w obrocie gospodarczym wymaga od przedsiębiorców szerokiej znajomości różnych gałęzi prawa. Zawiłości związane z zagadnieniami prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, czy prawa administracyjnego oraz rachunkowości, a przede wszystkim dotyczące dochodzenia wierzytelności oraz ich egzekucji sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej i chętniej korzystają z profesjonalnego doradztwa prawnego. Stąd podmioty gospodarcze częstokroć nawiązują stałą współpracę z kancelariami prawnymi, aby spełnić oczekiwania zarówno ustawodawcy, jak i ciągle zmieniającego się rynku.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka – obsługa prawna przedsiębiorstw Łódź

Jeśli szukają Państwo wsparcia prawnego dla swojej działalności gospodarczej – serdecznie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii Adwokackiej. Dzięki swojemu 10-letniemu doświadczeniu doradzę najlepsze rozwiązanie w Państwa sytuacji z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych, w tym także stanu finansowego i ekonomicznego przedsiębiorstwa, co ma znaczenie zwłaszcza z perspektywy niepotrzebnego generowania kosztów. Nadto znajomość języka obcego oraz moje doświadczenie w obsłudze międzynarodowych podmiotów gospodarczych gwarantują Państwu profesjonalną obsługę prawną również w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi, w tym również w ramach stosunków transgranicznych.

Adw. Mateusz Budziarek

Prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy – pomoc prawna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Adwokat Mateusz Budziarek wraz ze współpracownikami oferują Państwu pomoc prawną na każdym etapie współpracy z klientami i kontrahentami oraz reprezentację w toku postępowań sądowych i przed organami administracji publicznej. W Kancelarii Adwokackiej zostaną dla Państwa przygotowane m.in. projekty umów cywilnoprawnych, regulaminów, oświadczeń woli i wiedzy oraz pism na etapie postępowania negocjacyjnego i przedprocesowego. Kancelaria gwarantuje Państwu wsparcie także podczas negocjacji kontraktów z innymi podmiotami gospodarczymi.

Funkcjonowanie na rynku wiąże się niekiedy z nieuczciwymi działaniami innych podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka doradzi Państwu, jaka odpowiedzialność ciąży na kontrahencie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz podejmie niezbędne działania prawne w celu ochrony Państwa interesów, w tym działania windykacyjne.

Obsługa prawna przedsiębiorstw (nie tylko z terenu miasta Łódź, lecz również całej Polski) realizowana przez adwokata Mateusza Budziarka i jego współpracowników obejmuje również kwestie wewnętrzne w funkcjonowaniu firmy – powstanie przedsiębiorstwa, zawiązanie spółki, projekty uchwał zgromadzenia wspólników, podziały i połączenia spółek i innych podmiotów gospodarczych, a także ich rozwiązanie oraz likwidacja. Prawnicy Kancelarii doradzą Państwu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych czy należności publicznoprawnych – prawa i obowiązki podatkowe, określenie wysokości zobowiązania podatkowego, przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych. Co więcej istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest znajomość norm prawnych związanych z odpowiedzialnością karną i karno-skarbową. Dzięki stałej współpracy prawnej mają Państwo możliwość omówienia poszczególnych działań i sytuacji w firmie przede wszystkim pod kątem ich legalności oraz ewentualnej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Pomoc przedsiębiorcom jest niezbędna także w ramach stosunków związanych z zatrudnianiem pracowników. W tym zakresie Kancelaria Adwokacka przedstawi Państwu projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich, a także umów o zakazie konkurencji. Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sporach z pracownikami w sprawach, między innymi, o przywrócenie do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, a także w postępowaniu przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy, czy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym między innymi przygotowanie projektu polityki prywatności, retencji danych, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe. Dodatkowo adwokat Mateusz Budziarek reprezentuje swoich Klientów w sporach z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokonuje analiz zgodności przechowywania i przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Przeto, jeśli szukają Państwo profesjonalnej obsługi prawnej dla swojego przedsiębiorstwa (Łódź i cała Polska) – zapraszamy do skorzystania z oferty Kancelarii Adwokackiej adwokata Mateusza Budziarka, której siedziba mieści się w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 53 (lok. 4). Wieloletnie doświadczenie gwarantuje Państwu odpowiednią ochronę Państwa interesu prawnego.

Adw. Mateusz Budziarek