Restrukturyzacja firmy – Łódź. Pomoc prawnika

Sytuacja finansowa firmy pogarsza się, a jej właściciel ma problemy z regulowaniem zobowiązań wobec wierzycieli? Rozwiązaniem może być restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca się na nią zdecyduje, prawnik może zapewnić i niezbędne wsparcie oraz występować w procesie restrukturyzacji. 

Proces restrukturyzacji firmy – na czym polega?

Z pewnością każdy dokłada wszelkich starań, by jego firma funkcjonowała jak najlepiej. Nie zawsze jednak prowadzone działania przynoszą określony skutek. Trudności finansowe mogą również wynikać z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy – pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju, wprowadzenia ograniczeń w danej branży, czy przerwania łańcucha dostaw.

Dlatego warto bliżej przyjrzeć się zagadnieniu restrukturyzacji. O restrukturyzacji można mówić jako o zagadnieniu ekonomicznym i prawnym. To pierwsze ujęcie oznacza systemową przebudowę struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z kolei restrukturyzacja w sensie prawnym oznacza sprawę cywilną, której przedmiotem jest kompleksowe rozwiązanie konfliktu na linii dłużnik – wierzyciele, w związku ze stanem niewypłacalności przedsiębiorcy lub stanem zagrożenia niewypłacalnością. W obu tych przypadkach przydatna może okazać się pomoc adwokata.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji może być w wielu przypadkach korzystnym, a często jedynym rozwiązaniem, by wyjść z impasu ekonomicznego. 

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne – obejmuje proces zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego niesie ze sobą wiele konsekwencji. Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową, której obciążenie hipoteką, zastawem nie jest możliwe. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne.

Nadto zawieszeniu podlegają postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem. Po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego niedopuszczalne jest wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego jak również wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia.

Restrukturyzacja firmy – Łódź: jakie działania można podjąć?

Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, czyli zmierzających do poprawy kondycji przedsiębiorstwa, może przybierać różne formy. Są one zależne od tego, jaki dokładnie cel ma restrukturyzacja w sensie ekonomicznym i z jakimi problemami boryka się dany przedsiębiorca.

Nie zawsze konieczne staje się prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku. Czasem dla osiągnięcia celu w postaci restrukturyzacji w sensie ekonomicznym wystarczające jest przeprowadzenie negocjacji i zawarcie ugód z poszczególnymi wierzycielami. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka może podjąć się stosownych czynności w tym zakresie, m.in. poprzez uczestnictwo w rozmowach w wierzycielami, czy przygotowywaniem projektów porozumień.

Gdy powyższe rozwiązanie nie prowadzi do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, warto przeprowadzić restrukturyzację w ramach następujących postępowań:

  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.