• sporządzanie projektów umów oraz ich opiniowanie, negocjowanie treści kontraktu
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • sprawy windykacyjne
 • sprawy korporacyjne (zgromadzenia wspólników, stwierdzenie niezgodności lub uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, odpowiedzialność za długi osób prawnych i ułomnych osób prawnych, rozwiązanie spółki, fuzje spółek, podział spółek);
 • upadłość i restrukturyzacja
 • podatki i daniny publiczne (obowiązek podatkowy, określenie wysokości zobowiązania podatkowego, przedawnienie zobowiązania podatkowego, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych)
 • odpowiedzialność karna i karno-skarbowa przedsiębiorców (m.in. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – szkoda w obrocie gosp., łapownictwo, oszustwa kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli; przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; przestępstwa skarbowe);
 • RODO
 • emisja papierów wartościowych oraz obrót papierami wartościowymi
 • sprawy z zakresu prawa pracy (nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność pracownika)
 • mienie przedsiębiorców
 • sprawy administracyjne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Obsługa prawna przedsiębiorstw Łódź i cała Polska

Wsparcie prawne dla wszystkich przedsiębiorstw Łódź

Swobodne funkcjonowanie firmy w obrocie gospodarczym wymaga od przedsiębiorców szerokiej znajomości różnych gałęzi prawa. Zawiłości związane z zagadnieniami prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, czy prawa administracyjnego oraz rachunkowości, a przede wszystkim dotyczące dochodzenia wierzytelności oraz ich egzekucji sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej i chętniej korzystają z profesjonalnego doradztwa prawnego. Stąd podmioty gospodarcze częstokroć nawiązują stałą współpracę z kancelariami prawnymi, aby spełnić oczekiwania zarówno ustawodawcy, jak i ciągle zmieniającego się rynku.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka – obsługa prawna przedsiębiorstw Łódź

Jeśli szukają Państwo wsparcia prawnego dla swojej działalności gospodarczej – serdecznie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii Adwokackiej. Dzięki swojemu 10-letniemu doświadczeniu doradzę najlepsze rozwiązanie w Państwa sytuacji z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych, w tym także stanu finansowego i ekonomicznego przedsiębiorstwa, co ma znaczenie zwłaszcza z perspektywy niepotrzebnego generowania kosztów. Nadto znajomość języka obcego oraz moje doświadczenie w obsłudze międzynarodowych podmiotów gospodarczych gwarantują Państwu profesjonalną obsługę prawną również w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi, w tym również w ramach stosunków transgranicznych.

Adw. Mateusz Budziarek

Prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy – pomoc prawna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Adwokat Mateusz Budziarek wraz ze współpracownikami oferują Państwu pomoc prawną na każdym etapie współpracy z klientami i kontrahentami oraz reprezentację w toku postępowań sądowych i przed organami administracji publicznej. W Kancelarii Adwokackiej zostaną dla Państwa przygotowane m.in. projekty umów cywilnoprawnych, regulaminów, oświadczeń woli i wiedzy oraz pism na etapie postępowania negocjacyjnego i przedprocesowego. Kancelaria gwarantuje Państwu wsparcie także podczas negocjacji kontraktów z innymi podmiotami gospodarczymi.

Funkcjonowanie na rynku wiąże się niekiedy z nieuczciwymi działaniami innych podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka doradzi Państwu, jaka odpowiedzialność ciąży na kontrahencie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz podejmie niezbędne działania prawne w celu ochrony Państwa interesów, w tym działania windykacyjne.

Obsługa prawna przedsiębiorstw (nie tylko z terenu miasta Łódź, lecz również całej Polski) realizowana przez adwokata Mateusza Budziarka i jego współpracowników obejmuje również kwestie wewnętrzne w funkcjonowaniu firmy – powstanie przedsiębiorstwa, zawiązanie spółki, projekty uchwał zgromadzenia wspólników, podziały i połączenia spółek i innych podmiotów gospodarczych, a także ich rozwiązanie oraz likwidacja. Prawnicy Kancelarii doradzą Państwu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych czy należności publicznoprawnych – prawa i obowiązki podatkowe, określenie wysokości zobowiązania podatkowego, przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych. Co więcej istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest znajomość norm prawnych związanych z odpowiedzialnością karną i karno-skarbową. Dzięki stałej współpracy prawnej mają Państwo możliwość omówienia poszczególnych działań i sytuacji w firmie przede wszystkim pod kątem ich legalności oraz ewentualnej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Pomoc przedsiębiorcom jest niezbędna także w ramach stosunków związanych z zatrudnianiem pracowników. W tym zakresie Kancelaria Adwokacka przedstawi Państwu projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich, a także umów o zakazie konkurencji. Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sporach z pracownikami w sprawach, między innymi, o przywrócenie do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, a także w postępowaniu przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy, czy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym między innymi przygotowanie projektu polityki prywatności, retencji danych, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe. Dodatkowo adwokat Mateusz Budziarek reprezentuje swoich Klientów w sporach z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokonuje analiz zgodności przechowywania i przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Przeto, jeśli szukają Państwo profesjonalnej obsługi prawnej dla swojego przedsiębiorstwa (Łódź i cała Polska) – zapraszamy do skorzystania z oferty Kancelarii Adwokackiej adwokata Mateusza Budziarka, której siedziba mieści się w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 53 (lok. 4). Wieloletnie doświadczenie gwarantuje Państwu odpowiednią ochronę Państwa interesu prawnego.

Adw. Mateusz Budziarek